Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของคอมพิวเตอร์

 

 

       จากประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ทำให้ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้

       การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นั้น สามารถจำแนกออกได้ดังนี้

 

 

 

ประเภทคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล
ประเภทคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ประเภทคอมพิวเตอร์ตามความสามารถของระบบ