Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

ระบบปฏิบัติการ   Windows  95

 

 

                             

      ระบบ ปฏิบัติการ window 95 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการและควบคุมการทำงาน ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น กา รจัดการเกี่ยวกับกา แสดงบน จอ ภาพ รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์หรือ เมาส ์ การจัดการ เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลการพิมพ์ แฟ้ม ข้อมูลการทำสำเนาแฟ้มข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ แฟ้มข้อมูลการเก็ แฟ้มข้อมูลการติดตั้งโปรแกรม เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การทำงานของวินโดวส์จะ แสดงโดยใช้รูปภาพเล็ก ๆ หรือ ที่เรา เรียกว่าไอ คอน (icon) สื่อ ความ หมาย ตาม คำ สั่ง ของ โปรแกรม ซึ่ง จะ ทำ ให้ ใช้ งาน ได้ ง่ายขึ้น โปรแกรมวินโดวส์นี้ จะ จำลอง การ ทำ งาน บน จอ ภาพ ให้ มี ลักษณะ เหมือนกับโต๊ะ ทำ งาน คือ มี ปฏิทิน ตั้ง โต๊ะ นาฬิกา เครื่องคิด เลข หรือ อาจ มี เอก สาร วาง ซ้อน ทับ กัน โดย โปรแกรม จะ กำหนด ให้ อุปกรณ์ แต่ ละ ชิ้น มี กรอบ สี่ เหลี่ยม ล้อม รอบ และ กรอบ ที่ ว่า เรียก ว่า หน้า ต่าง สามารถ เปิด -ปิด และ ยัง สามารถ เปิด งาน ขึ้น ทำ งาน ใน ขณะ เดียว กัน ได้ มาก กว่า 1 งาน เรียก ว่า ระบบ หลาย ภาร กิจ (multitasking)

คุณสมบัติ ของวินโดวส์ 95

  1. หน้า ต่าง ของ วินโดวส์ 95 ได้ ปรับ ปรุง ให้ อยู่ ใน รูป แบบ ที่ ผู้ ใช้ สามารถ ติด ต่อ ใช้ งาน คอมพิวเตอร์ ได้ ง่าย (new user interface) ทำ ให้ เกิด ประสิทธิภาพ ใน การ ทำ งาน มาก ขึ้น
  2. วินโดวส์ 95 จะ ทำ การ ตรวจ สอบ อุปกรณ์ ที่ ติด ตั้ง ใหม่ และ ทำ การ กำหนด ข้อ มูล ใน ระบบ ให้ อย่าง อัตโนมัติ (plug and play)
  3. วินโดวส์ 95 สนับสนุน การ ทำ งาน แบบ สื่อ ประ สม โดย มีดปรแก รม จัด การ เกี่ยวกับเรื่อง วี ดี ทัศน์ (video for windows) และ แฟ้ม ข้อ มูล ใน แผ่น ซี ดี (CD-ROM file system)
  4. วินโดวส์ 95 มี ระบบ การ ด้าน การ ติด ตั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ ที่ ไม่ ยุ่ง ยาก ระบบ สนับสนุน การ เชื่อม ต่อ สถานี ปลาย ทางไป ยัง เครือ ข่าย ต่าง ๆ รวม ทั้ง สามารถ ต่อ เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ ด้วย